Stadgar

§1 Ruben Nilson Sällskapet är en ideell förening.

§2 Sällskapets ändamål är att hålla Ruben Nilsons konstnärskap levande, bland annat genom att anordna minst en årlig konsert, företrädesvis på Ruben Nilson-dagen, vilken är Rubens födelsedag, den 7 februari.

§3 Årsmötet förlägges till den 7 februari. Efter mötet serveras en måltid med sill, potatis, nubbe och kallt öl.

§4 Kallelse till årsmötet ska ske senast den 15 januari. Sällskapets verksamhets- och räkenskapsår är kalenderåret. Dess räkenskaper granskas av en revisor, med suppleant, vilka utses av årsmötet.

§5 Mellan årsmötena ledes sällskapet av en styrelse bestående av ordförande, sex ledamöter och två suppleanter. Styrelsen utser inom sig firmatecknare, sekreterare samt kassör. Styrelsen är beslutsmässig då tre ledamöter är närvarande. Sätet för sällskapet är i Stockholm.

§6 Var och en som stöder sällskapets ändamål enligt paragraf 2 kan vinna medlemsskap genom att erlägga årsavgift, vars storlek fastställs av årsmötet.

§7 Dessa stadgar kan ändras av årsmötet genom beslut med 2/3 majoritet.

§8 Sällskapet kan upplösas genom beslut med 2/3 majoritet av två på varandra följande årsmöten. Vid upplösning av sällskapet skall dess tillgångar, såväl ekonomiska som andra, tillfalla Svenskt Visarkiv.